white plus white equals …

小白+小白=?
.
..

….
…..
……
…….
……..
………
……….
………..
…………
………….
…………..
……………
…………… 小白兔!